Cung cấp vật liệu

Cung cấp vật liệu

Cung cấp vật liệu

Cung cấp vật liệu

Cung cấp vật liệu
Cung cấp vật liệu

Cung cấp vật liệu

Thời gian cung cấp vật tư và vật liệu là 02 ngày kể từ khi các điều kiện sau đây được chấp chấp nhận: 

-    Hai bên đã thống nhất và đi đến ký kết hợp đồng giao nhận

-   Bên A thanh toán các khoản tiền ứng trước theo giá trị đã được qui định trong hợp đồng đã ký.

-   Bên A tạo điều kiện thực hiện hợp đồng: bàn giao mặt bằng và các điều kiện khác như giàn giáo, điện, nước, kho chứa vật liệu…