KHU SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG SOLAR FLOADTING

KHU SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG SOLAR FLOADTING

KHU SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG SOLAR FLOADTING

KHU SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG SOLAR FLOADTING

KHU SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG SOLAR FLOADTING
KHU SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG SOLAR FLOADTING

KHU SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG SOLAR FLOADTING - LONG AN

KHU SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG SOLAR  FLOADTING 

Công suất 06 mwp, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

 

 

Tin Liên Quan

KHU SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG SOLAR FLOADTING - LONG AN

KHU SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG SOLAR FLOADTING - LONG AN

KHU SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG SOLAR FLOADTING - LONG AN

KHU SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG SOLAR FLOADTING - LONG AN

KHU SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG SOLAR FLOADTING - LONG AN
KHU SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG SOLAR FLOADTING - LONG AN