TẤM PIN THU NĂNG LƯỢNG THẾ HỆ MỚI

TẤM PIN THU NĂNG LƯỢNG THẾ HỆ MỚI

TẤM PIN THU NĂNG LƯỢNG THẾ HỆ MỚI

TẤM PIN THU NĂNG LƯỢNG THẾ HỆ MỚI

TẤM PIN THU NĂNG LƯỢNG THẾ HỆ MỚI
TẤM PIN THU NĂNG LƯỢNG THẾ HỆ MỚI

TẤM PIN THU NĂNG LƯỢNG THẾ HỆ MỚI

- Pin năng lượng Poly và mono. Công suất 200 wp/h – 390 wp/h
Trọng lượng : 16 kg/tấm – 23 kg/tấm. 

 

 

 

            

Tin Liên Quan

TẤM PIN THU NĂNG LƯỢNG THẾ HỆ MỚI

TẤM PIN THU NĂNG LƯỢNG THẾ HỆ MỚI

TẤM PIN THU NĂNG LƯỢNG THẾ HỆ MỚI

TẤM PIN THU NĂNG LƯỢNG THẾ HỆ MỚI

TẤM PIN THU NĂNG LƯỢNG THẾ HỆ MỚI
TẤM PIN THU NĂNG LƯỢNG THẾ HỆ MỚI