Solar trên mặt nước - floadting

Solar trên mặt nước - floadting

Solar trên mặt nước - floadting

Solar trên mặt nước - floadting

Solar trên mặt nước - floadting
Solar trên mặt nước - floadting

SOLAR TRÊN MẶT NƯỚC - FLOADTING

 
-Tận dụng mặt nước.
-Che phủ bề mặt, chống bốc hơi nước.
-Ngăn ngừa tảo độc phát triển
 

 

 

 
 

 

Tin Liên Quan

SOLAR TRÊN MẶT NƯỚC - FLOADTING

SOLAR TRÊN MẶT NƯỚC - FLOADTING

SOLAR TRÊN MẶT NƯỚC - FLOADTING

SOLAR TRÊN MẶT NƯỚC - FLOADTING

SOLAR TRÊN MẶT NƯỚC - FLOADTING
SOLAR TRÊN MẶT NƯỚC - FLOADTING