ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ, KHÔNG HÒA LƯỚI. SOLAR ROOFTOP.

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ, KHÔNG HÒA LƯỚI. SOLAR ROOFTOP.

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ, KHÔNG HÒA LƯỚI. SOLAR ROOFTOP.

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ, KHÔNG HÒA LƯỚI. SOLAR ROOFTOP.

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ, KHÔNG HÒA LƯỚI. SOLAR ROOFTOP.
ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ, KHÔNG HÒA LƯỚI. SOLAR ROOFTOP.

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ, KHÔNG HÒA LƯỚI. SOLAR ROOFTOP.

 

 

-Giải pháp off grid.

-Hệ thống Batteries thường chiếm 40%.

-Tận dụng cơ sở hạ tàng sẵn có.
 
-Vừa sử dụng vừa mang lại giá trị thặng dư
 
-Góp phần chống biến đổi khí hậu.

 

Tin Liên Quan

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ, KHÔNG HÒA LƯỚI. SOLAR ROOFTOP.

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ, KHÔNG HÒA LƯỚI. SOLAR ROOFTOP.

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ, KHÔNG HÒA LƯỚI. SOLAR ROOFTOP.

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ, KHÔNG HÒA LƯỚI. SOLAR ROOFTOP.

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ, KHÔNG HÒA LƯỚI. SOLAR ROOFTOP.
ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ, KHÔNG HÒA LƯỚI. SOLAR ROOFTOP.